Home // Page 535

>Demanem que es restituïsca el camí entre Castellonet i Almiserà-Llocnou

>

Des del Col·lectiu Vall de Vernissa demanem la restitució del pas del Murtadell i el seu canvi d’ubicació al camí de Castellonet per tal de donar continuïtat a aquesta via històrica, ara tallada. Per això, hem enviat una al·legació a Jose Ramon Garcia Anton, Conseller d’Infraestructures i Transport.

Al·legació presentada:

El Col·lectiu Vall de Vernissa
EXPOSA:
Que hem tingut coneixement de diverses modificacions fetes en el projecte de l’autovia del Morquí, en el tram entre Terrateig i Ròtova.
Que malgrat que el projecte original de l’any 1994 no comptava amb cap pas en el camí del Murtadell (terme municipal d’Almiserà), fou afegit posteriorment per tal de millorar la permeabilitat transversal de l’autovia, la qual cosa millorà positivament el projecte original.
Que aquest pas, malgrat no ser la solució més adient, era un mal menor per tal de donar-li continuïtat al camí vell que unia les poblacions de Llocnou i Almiserà amb la de Castellonet de la Conquesta, continuant el seu trajecte fins a Ador.
Que una de les modificacions recents ha estat l’anul·lació del pas previst al camí del Murtadell dins del terme municipal d’Almiserà, segons consta a la documentació que adjuntem.
Que només arguments econòmics poden esgrimir-se per a justificar l’anul·lació d’aquest pas.
Que el camí vell d’Almiserà a Ador, malgrat que ja fou tallat per la circumval·lació de la CV-60 al municipi de Llocnou, seguia sent molt utilitzat per vianants, ciclistes i ciclomotors, els quals, creuaven la carretera CV-60 en el punt on havia quedat tallat el camí, amb el consegüent perill per a les persones.
Que aquest camí és una via històrica, la qual forma part de la xarxa de les ramificacions del Camí Reial. Per tant, en cas de ser anul·lada, hauria de veure’s acompanyada d’una alternativa.
Que el camí de Castellonet forma part d’una xarxa de connexió de camins històrics dins la Vall de Vernissa, que conecten els pobles de la vall, i que, a més, formen part d’un projecte de turisme sostenible, que consisteix en una ruta circular entre els cinc pobles que hauria de poder fer-se amb bicicleta o a peu. L’autovia, ara, provoca un greuge amb les comunicacions entre els municipis i suposa un entrebanc, també, cap als plans de futur que els municipis realitzen.
Que el camí és, a més, una via pecuària anomenada “colada de Castellonet” i classificada com a tal segons ORDEN de 20 de mayo de 1974 por la cual se aprueba la clasificación de las vias pecuarias existentes en el término municipal de Almiserat, provincia de Valencia (BOE núm 168).
Que, per tant, i segons la Llei 3/1995, de 23 de març de Vies Pecuàries, cal mantenir el seu traçat sense ser interromput per noves infraestructures i en cas de variació o desviació del seu traçat cal fer-ho mantenint la seua continuïtat per al trànsit ramader i la resta d’usos compatibles.
Que la infraestructura de l’autovia, tal com està concebuda, impermeabilitza la vall, la parteix en dues parts incomunicades, cosa que impossibilita el trànsit d’un costat a l’altre de les persones que hi habiten o que tenen propietats i que es vulguen desplaçar sense utilitzar vehicles motoritzats.
Que el fet que haja estat declarada com una obra necessària no implica que la seua execució haja d’anar en perjudici dels termes municipals que creua. Un projecte complet ha de saber resoldre el greuges que infligeix al territori, de manera que cree quants menys trastorns millor a la vida normal dels seus habitants.
Que malgrat l’avançat estat de construcció de l’autovia, en tot moment es pot afegir el pas suprimit, fins i tot amb posterioritat a la seua inauguració.

DEMANA:

La restitució del pas del Murtadell i el seu canvi d’ubicació al camí de Castellonet per tal de donar continuïtat a aquesta via històrica, ara tallada.

Ròtova, 21 de març de 2007

Documentació annexa:

  • Còpia del projecte amb el pas al camí del Murtadell.
  • Còpia del projecte actual (febrer 2006) amb el pas anul·lat.
  • Fotocòpia BOE núm 168 amb l’ordre de classificació de les vies pecuàries d’Almiserà.
  • Fotocòpia del croquis de les vies pecuàries d’Almiserà.

>Sobre Barx

>NOTA DE PREMSA
La Plataforma pels Pobles de la Safor, vol fer públic el seu rebuig a les últimes actuacions realitzades pel consistori de Barx a la nostra comarca, a la Safor. No podem quedar-nos impassibles davant de les actuacions contra el paisatge i a favor de l’urbanisme desmesurat i gens sostenible que a la vall de la Drova, terme de Barx, estem veient de forma continuada.
Aquests passats dies, va aparèixer una pancarta exageradament gran i exageradament hipòcrita on es pot llegir “Bienvenidos a casa”… títol que fa referència a la promoció i venda de pisos a la ja sobre poblada plana de Barx. Aquest cartellot està col·locat just al començament del terme municipal del poble, poc els ha faltat per fer un túnel en mig del cartell i travessar-lo per dins.

“Bienvenidos a casa…” és una demostració clara de falta de sensibilitat i de molt mala orientació en la política local, evidentment l’actiu més valuós del terme municipal de Barx és la seua gent i després el seu paisatge. És com sabeu un indret especial, bell i d’un paisatge exquisit. Sembla que el consistori local té intenció de transformar-lo de forma que finalment deixe de ser un actiu poderós. Sota el nostre parèixer no estan equilibrant la balança i estan destruint el que volen vendre. Des de la Plataforma pels Pobles de la Safor, exigim la immediata retirada d’aquest cartell que genera un impacte i és una burla per a la població local i de tota la comarca.

Igualment des del nostre col·lectiu, denunciem la transformació de la via pecuària de la font de la Drova, que el mateix consistori ha fet. Entenem clarament que aquesta transformació és un primer pas cap a la urbanització posterior de tota la zona agrícola que queda entre la vessant de la Serra Grossa i l’actual carretera de Barx. La transformació ha suposat la desaparició d’un camí agrícola (certificat com a PR per la Federació Valenciana de Muntanyisme) i l’aparició en el seu lloc d’una pista de pas de transport pesat, augmentant la seua amplada instal·lant voreres i modificant el ferm, un nou pas en la política urbanística del municipi.DIGUEM NO! Exigim respostes polítiques i posicionaments.

>El TSJ desestima la paralització del PAI de Vilallonga

>El TSJ de la Comunitat Valenciana ha emitido un auto en el que levanta la suspensión cautelar de la aprobación por parte del ayuntamiento de Villalonga del PAI que prevé la construcción de 4.000 viviendas y dos campos de golf. Ahora la tramitación sigue su curso legal y espera la respuesta de la Conselleria.

El PAI de Villalonga ha superado un obstáculo más para su aprobación definitiva. Y es que el TSJ de la Comunitat Valenciana ha emitido un auto en el que levanta la suspensión cautelar de proyecto aprobado por el consistorio que contempla la construcción de 4.000 viviendas y dos campos de golf.

Esta resolución no ha sorprendido al gobierno que preside el popular Juan Ros, ya que el pasado mes de febrero, el TSJ desestimó un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, a instancias de los socialistas de Villalonga, quienes denunciaron irregularidades en la aprobación del concierto previo, ya que según estos, el documento que se aprobó en pleno difería notablemente al presentado a la Conselleria.

Tras superar este escollo, ahora el PAI del municipio necesita del visto bueno de la Conselleria de Territori, cuya respuesta se espera para después de elecciones.El alcalde Juan Ros se mostraba satisfecho con esta última resolución, ya que “demuestra que el Ayuntamiento ha cumplido todos los parámetros de la ley y la documentación del concierto previo era correcta”, declaró.
(Font: SaforGuia)

>Sobre l’informe de sostenibilitat del PGOU Palma

>NOTA DE PREMSA
El GRUP D’ESTUDIS MEDIAMBIENTALS DE LA SAFOR (GEMAS) vol donar a conèixer a l’opinió pública el menyspreu per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma de Gandia cap a l’Informe de Sostenibilitat que actualment està en exposició pública dins del procés de tramitació del nou Pla General d’Ordenació Urbana. A banda de les nombroses deficiències que seran objecte de les corresponents al·legacions, volem remarcar el nul interès que ha posat el govern municipal per a que aquest Informe de Sostenibilitat siga realment un document vàlid per a avaluar els paràmetres de desenvolupament del municipi en un context de respecte pel medi ambient.

És sorprenent que l’alcalde de Palma de Gandia, que tantes lliçons de sostenibilitat està donant en els nombrosos articles d’opinió que sovint envia a la premsa comarcal, ni tan sols s’haja llegit aquest Informe (ni ell ni qualsevol dels altres regidors que l’aprovaren abans de la seua exposició pública).
És molt simptomàtic que aquest alcalde, que tan exigent i primmirat fou a l’hora de demanar tots els requisits i documents als diversos col·lectius que foren crítics i presentaren al·legacions al nou Pla General d’Ordenació Urbana, en un intent de limitar la seua participació pública, aprove ara sense posar cap objecció aquest Informe de Sostenibilitat ple de vaguetats i errors.
Com a mostra del que diem reflectim literalment a continuació alguns paràgrafs que apareixen en l’esmentat informe i que fan referència no a Palma de Gandia sinó al municipi de Dénia.

Si l’equip de Govern s’haguera llegit aquest Informe, si creguera realment en un desenvolupament sostenible per al municipi, mai l’hauria aprovat en els termes en els que ha eixit a exposició pública. Però sembla que la prioritat siga aprovar el nou PGOU com siga (ells sabran el perquè de tanta pressa), i consideren que l’Informe de Sostenibilitat és un simple tràmit administratiu. El temps i els fets posen a cadascú al seu lloc.

(Pàg. 9)

MONTES, VÍAS PECUARIAS
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
• Ley 6/1957, de Montes.
• Reglamento de Montes.
• Ley 43/2003, de 13 de noviembre, de Montes.
• Ley 3/1993 Forestal de la CV.
• Decreto 106/2004, de 25 de junio del Consell de la Generalitat, or el que se aprueba el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana.
• Decreto 25/1987, de 16 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana de declaración de Parque Natural del Montgó
• Decreto 110/1992, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, de modificación del Decreto 25/1987 del Parque Natural del Montgó.
• P.O.R.N. del Parque Natural del Motgó.
• P.O.R.N. de la Marjal Pego-Oliva.

(Pàg. 73)

5.- PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES PARA EL PLAN
El modelo territorial propuesto para la población de Palma de Gandia debe partir de su realidad urbanística, social y económica. Su crecimiento en los últimos años ha sufrido un aumento considerable, por lo que la propuesta de ordenación territorial frente a la demanda existente, deberá tener en cuenta aspectos parta todo el termino en cuánto a biodiversidad, infraestructuras ambientales y desarrollo económico.
El suelo urbano ocupa una gran extensión del municipio, estando en su mayor parte colmatado por la edificación. El uso principal del suelo urbano es el residencial, existiendo una gran falta de zonas verdes y dotaciones en las zonas de Les Marines y de Les Rotes.El suelo no urbanizable está definido en una gran parte por la presencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó.

>Un expert diu que la urbanització de la costa ha fet disminuir les tempestes

>El director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo propone reforestar el doble de lo que se construye

“Las consecuencias del cambio climático son mucho peores de lo que nadie se había figurado”. El director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), Millán Millán, alerta de que la Comunitat Valenciana se está quedando sin agua de forma permanente. “Llevamos dos años con menos de 350 litros por metro cuadrado y las previsiones apuntan a que seguirá así”.

Millán cree que los cambios en el uso del suelo han sido una de las consecuencias de que hayan disminuido las precipitaciones, sobre todo las tormentas de verano. “La urbanización de la costa hace que estos fenómenos estivales se den cada vez menos; no se consigue que haya suficiente vapor de agua en el ambiente para que se descarguen precipitaciones en el interior”.
El director del centro, que ha participado desde los años 70 en numerosos estudios a nivel internacional para prevenir de las consecuencias de la acción del hombre en el clima, cree que la planificación urbanística debería tener en cuenta la meteorología. “Habría que tener en cuenta, por ejemplo, el régimen de tormentas, a la hora de urbanizar”. De este modo, Millán propone que por cada metro cuadrado de suelo que se urbanice se reforesten dos en el interior, con el objetivo de no perder esa cantidad de humedad que necesita la tormenta de verano para descargar precipitaciones.

Según Millán, la tendencia de los últimos años es que las precipitaciones estivales, que suponen el 11% del total anual de agua recogida, y que se aprovecha casi en un 100%, están disminuyendo de forma notable.
(Llegeix la notícia completa a Las Provincias)

>El tercer butlletí de la Plataforma: "in memoriam" a Joan Pellicer

>

La Plataforma pels pobles presenta un nou butlletí, el tercer, on vol retre un nou homenatge a Joan Pellicer.
Havíem estat conversant amb ell, i preparàvem una doble entrevista, una més curta per a aquests fulls solts i una més llarga per a publicar-la en la revista La Falzia, que editen els companys i companyes del Col·lectiu Vall de Vernissa. Ara, per força, les seues paraules ens ressonen d’una altra manera. El seu posicionament era més incisiu que mai, igual de compromés que sempre. L’entrevista ocupa les pàgines interiors.

La portada va dedicada a un tema delicat però que està esdevenint el major enemics de les nostres muntanyes. No parlem del foc sinó de les pedreres. L’acompanya un article d’opinió que signem totes les persones de la Plataforma pels pobles de la Safor, ara que s’apropen eleccions i tot el món és defensor del territori; justament ara…
A més, hi ha fotografies que fan cinc cèntims de la faena de la Plataforma pels pobles de la Safor; i la ja coneguda vinyeta del nostre amic Toni, que fa humor sobre les agressions al territori.

Espere que la gaudiu. Ja ens direu alguna cosa. També us animem a dir-nos i proposar-nos el que vulgueu a través del correu electrònic o contestant a qualsevol notícia que us interesse.

Teniu el nou núm. ací; i recordeu que a la columna de la dreta d’aquesta pàgina teniu tots els exemplars editats fins ara.

>D’eleccions, polítics i circs paral·lels

>

Xavier Ródenas, Roger Cremades, Christelle Enguix, Jordi Puig, Sònia Fayos… (Plataforma pels pobles de la Safor)

Estem vivint uns dies intensos, hi ha moltes coses que estan passant que es precipiten a una gran velocitat. Evidentment, el revulsiu de tot és un fenomen anomenat eleccions: ara tots volen prendre posicions properes a la defensa del “seu territori pròxim”. Alguns ho han defensat des d’un principi i molts dels lemes que inclouen la cura del medi formen part del seu ideari; altres sorprenen llençant propostes que no els encaixen de cap manera. Aquesta setmana tots volen protegir la marjal, per exemple; fins i tot els qui volen construir en ella un camp de golf amb un gran hotel de luxe i que fan por quan expliquen com ho volen fer. Sense cap dubte des de la nostra Plataforma, la dels Pobles de la Safor, ens alegrem que la conservació del territori centre part del debat polític, ja estaria be que sempre fóra així.

Simplement fullejant les hemeroteques dels diaris qualsevol pot fer una lectura clara, neta i senzilla: han passat quatre anys des que es van començar a plantejar nou camps de golf a la Safor i a hores d’ara no se n’ha fet cap. Tot i que cap d’ells havia passat per la consulta de les urnes, les tramitacions han intentat ser accelerades i això ha provocat una reacció popular considerable. Alguns promotors i alcaldes ens han volgut convéncer d’un “altre sistema democràtic”: un pel qual no cal elegir cap projecte de futur a les urnes perquè les modificacions més transcendentals per als nostres pobles es decidiran -sense previ avís- en qüestió d’un mes, temps que sol durar un període d’al·legacions a un PAI.

Entre accions de denúncia, correccions, manifestacions, articles d’opinió, assemblees, al·legacions i informes, hem aconseguit que a dia de hui hi haja una opinió majoritària que no existia fa quatre anys: s’està construint massa i d’una forma no sostenible, irracional. L’opinió pública ha arribat a percebre el problema. I, abans i després d’aquest fet, s’han afegit també opcions polítiques que han posat el muscle: però jutgen vostés quines i en quins moments, per a triar el gra de la palla.

Repassant els últims fets trobem que uns plans tenen informes desfavorables entorn a l’aigua, altres no tenen els projectes generals d’ordenació urbana actualitzats; a altres els falta els estudis de sostenibilitat; altres ni tan sols s’hi volien dignar a acceptar al·legacions i ara els falten un munt d’estudis; hi ha qui desafia els òrgans comarcals del seu partit (els seus destins ja no van units); i encara n’hi ha d’altres que han baratat algun serveis com una escoleta infantil per un “PAI ràpid”… Tot un conjunt de diferents escenaris ben divertits, si no foren reals, amb eurodiputats amunt i avall i informes clarificadors, que alguns volen amagar o desprestigiar, que clamen clarament per un altre tipus d’urbanisme. I el pare de tots ells, el Consell, fent victimisme perquè tots venen contra nosaltres, perquè hi ha una confabulació madrileny-catalano-europea que està contra València.

Tot un circ paral·lel, i que no coincideix en res, a allò que havíem pogut somiar fa més de quatre anys, que faria riure si no fóra perquè és real i ens ha tocat a tots viure’l. Penseu-ho bé la propera vegada.

>Experts adverteixen que el model de turisme perilla per l’urbanisme salvatge

>Alertan de la competencia desleal que provocan las nuevas viviendas construidas

El modelo turístico de sol y playa corre un serio peligro si prosigue el nivel de construcción en la costa. Expertos del sector debaten en Benidorm las estrategias frente a destinos emergentes como Turquía y Croacia, con precios, clima y condiciones similares a las de España, pero con un paisaje menos saturado urbanísticamente, y urgen a adoptar medidas. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, José Luis Zoreda, explicó que “no es aconsejable crecer de forma tan rápida como se está haciendo en las zonas costeras” en la última década.
(Llegiu l’article complet a El País)

>El TSJ levanta la suspensión parcial del PAI de Ador, que será recurrido

>La sala de lo contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha levantado la suspensión cautelar del Plan Parcial El Pinaret de Ador, en Valencia, al reconocer que el informe aportado por la Generalitat demuestra que hay suficiente agua para abastecer a la población. El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, anunció que recurrirá esta resolución ante el Tribunal Supremo.

Así lo aseguró ayer en un comunicado el abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, quien indicó que el fallo judicial estima así el recurso de súplica interpuesto pro la Generalitat en el proceso. “Con este auto el TSJ reconoce el interés general en la aprobación del plan y la suficiencia de los recursos hídricos en la zona”, aseguró el letrado, quien agregó que la sala señala que el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar “no tiene en estos casos carácter vinculante, como defiende la Generalitat”.

Además, “entiende la sala que es la Confederación la que debe conocer los recursos existentes y los efectivamente disponibles con arreglo al plan hidrológico”, afirmó. Según el auto de la sala, los informes de la CHJ “sólo se refieren a los aprovechamientos concedidos o en tramitación, pero no aluden a los recursos físicamente disponibles”.

Martínez afirmó ayer que la Generalitat presentó ante la sala un informe de la empresa suministradora de aguas en el que se asegura la disponibilidad de agua por encima del millón de metros cúbicos. “Eso es mentira. Para nosotros son sólo 114.000 los asegurados. Y es claramente insuficiente”.
(Font: El País)

>La protecció de la marjal: projectes o promeses?

>Els polítics van dir la seua la setmana passada pel que fa a aquest espai mediambiental, la protecció del qual ha sigut objecte de polèmica i controvèrsies entre els partits i els mateixos propietaris dels terrenys. PP, PSOE, BLOC i EV volen protegir la marjal. La Plataforma pels pobles rebutja que aquestes terres s’utilitzen “com a moneda de canvi” per a incentivar la construcció en altres llocs.

La setmana passada, amb diverses hores de diferència, tant PP com PSOE llençaven sengles propostes de compra i protecció de la marjal. Totes dues contemplen requalificacions o permutes en altres zones del municipi. La posada en escena d’ambdós projectes, encara sense perfilar, també va ser molt discutida.

Llegiu l’article complet a InfoSafor.com

css.php
%d bloggers like this: